Deklaracja Dostępności

Pracownia Historii Ziemi Górowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pracowni Historii Ziemi Górowskiej.

Dane teleadresowe jednostki:
Pracownia Historii Ziemi Górowskiej
ul. Podwale 24
56-200 Góra
telefon: 605 079 005, (65) 544 12 77
e-mail: pracowniahistorii@pcdn.edu.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

1. Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Brak wersji dla osób niewidomych i niedowidzących.
3. Część dokumentów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem:

Pod wskazane dane kontaktowe można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

Żądanie powinno zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pracownia Historii Ziemi Górowskiej, ul. Podwale 24, 56-200 Góra.

Plac przed budynkiem, z którego prowadzą schody do obiektu znajduje się poniżej poziomu chodnika przy ul. Podwale - ogólnodostępnego dla przechodniów o wysokości 1 kamiennego schodka. Przez plac wiedzie chodnik z kostek rawbruk. Do budynku prowadzą schody w ilości 9 szt. Pierwszy schodek na wysokość 5 cm, a pozostałe 8 po 15 cm. Na schodkach są naklejone taśmy antypoślizgowe. Przed samymi drzwiami do budynku niewielki podest. Pierwszy korytarz (za drzwiami wejściowymi) ma szer. 310 cm i dł.550 cm (posadzka z płytek antypoślizgowa). Z niego prowadzi kolejny korytarz o dł.850 cm i szer,123 cm (wyłożony linoleum) z którego są wejścia do Pracowni Historii Ziemi Górowskiej oraz do toalety. Toaleta tradycyjna, bez poręczy dla niepełnosprawnych.

Przed obiektem nie ma miejsca parkingowego. Po drugiej stronie ulicy Podwale (naprzeciwko budynku , gdzie mieści się Pracownia) znajduje się niewielki parking dawnego sklepu spożywczego, obecnie kilka miejsc zarezerwowane dla klientów Klubu fitness. Obiekt nie jest przystosowany dla niepełnosprawnych, pochodzi z XIX w., jest zabytkowy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz windy. Nie ma także oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

1. Czytelne menu kontekstowe, dostosowane także do wyświetlania na urządzeniach mobilnych (responsywność witryny).
2. Powiększenie czcionki i innych elementów witryny (za pomocą skrótu przeglądarki CTL+).

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Aplikacje mobilne